خدمات قابل ارائه

ماناسازه خلیج فارس

خدمات مشاوره، معماری و ساخت، مشارکت در ساخت

شرکت مانا سازه خلیج فارس شرکتی فنی و مهندسی  است، که در زمینه ارائه خدمات مهندسی و مشاوره، همچنین ساخت و سازهای شهری و صنعتی فعالیت می‌نماید.

خدمات قابل ارائه ماناسازه در حوزه مشاوره ساختمانی به شرح زیر است: ارزیابی فنی

مشاوره ساختمانی

خدمات قابل ارائه ماناسازه در حوزه معماری و ساخت به شرح زیر است: .

معماری و ساخت

خدمات قابل ارائه ماناسازه در حوزه مشارکت در ساخت به شرح زیر است: .

مشارکت در ساخت

ماناسازه خلیج فارس

ما ایده های شما را به واقعیت تبدیل می کنیم