مشاوره ساختمانی

مشاوره ساختمانی
خدمات قابل ارائه ماناسازه در حوزه مشاوره ساختمانی به شرح زیر است:
ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه

ارائه طرح توجیهی

ارائه مشاوره‌های زمانی برای ساخت

ارائه مشاوره اقتصادی، فنی و اجرایی

جدول زمان‌بندی اجرای پروژه

نظارت بر مسائل مالی

ارائه برنامه فیزیکی

ارائه بهترین شیوه تخریب، بازسازی و ساخت

مانیتورینگ قرارداد - مدیریت فنی و کیفیت